PREINSCRIPCIÓ 2020-21

PREINSCRIPCIÓ 2020-21

INFORMACIÓ: 935893882    644100331

BATXILLERAT

CONSULTA DE RESULTATS

(7 de juliol de 2020)

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Preinscripció telemàtica

NOVETAT

La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústiaelectrònica oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

 

Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta durant el termini de presentació de sol·licituds. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació a distància en els termes que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per l’accés al centre. Aquesta assignació es pot gestionar amb l’eina corporativa (Cita prèvia), o per telèfon (644100331).

Activa a partir del dimecres 27 de maig de 2020

A partir del dimecres 27 de maig de 2020 es pot demanar cita prèvia, pels

dies 2 i 3 de juny de 9 a 14:30

Informació general

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

 • De qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 

 • De qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,

 • De la modalitat d'arts, i

 • Si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

 

Per fer la preinscripció cal:

 • Conèixer el calendari de tot el procés,

 • Consultar els centres,

 • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau

 • Emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre,

 • Presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits en què no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, en els diferents apartats,

 • Consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes,

 • Consultar el centre assignat, i

 • Fer la matrícula.

 

També poden informar sobre la preinscripció i la matrícula els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Educació. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Cada centre informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, si en té, dels mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Els centres que disposen de beques de programes de mecenatge reconeguts pel Departament d'Educació per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per als alumnes a qui s'hagi atorgat alguna d'aquestes beques.

Oferta definitiva

(7 juliol 2020)

Calendari

 

HORARI DE SECRETARIA

 

Fins el 23 de juliol de dilluns a divendres de 9:00 a 14:30​

Documentació

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar l'original i una còpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durany l'any 2020, ha de presentar els documents següents:

 • Original i còpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

​​

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

1. Criteri específic

Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document acreditatiu.

2. Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.

 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts

 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Document

 • Acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Document:

 • Si es tracta d'estudis antics: original i còpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

​​

3. Criteris complementaris

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document

 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

© 2020 INS Angeleta Ferrer i Sensat  C/ Granollers, 43     08173 Sant Cugat del Vallès    a8046670@xtec.cat   Tel: 93 589 38 82   i     644100331

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now